Контакт-центр (0564) 626-104
 
Контакт-центр (0564) 626-104

Актуальна інформація

16.05.2018 / 09:10

Обрано Голову Наглядової ради

Згiдно з протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" вiд 10.05.2018 №10/05-2018 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: зi складу членiв Наглядової ради Товариства обрано Голову Наглядової ради ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" - Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника акцiонера ТАНТЕР ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), НЕ 173090.

Розмiр пакету акцiй емiтента, який належить посадовiй особi - 0%. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" з 18.04.2017 до 01.05.2018. Строк, на який обрано посадову особу - до переобрання наступними рiчними Загальними зборами Товариства.

Джерело: